MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(Átfogóbb és részletesebb adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján érhető el, a jelen tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben az az irányadó)
Adatkezelő megnevezése: MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő képviselője: Szabados Richárd János
Pozíció: ügyvezető
E-mail címe: info@mgfu.hu
Telefonszáma: +36 1 213 2213
Honlapja: www.mgfu.hu
Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószáma: 23833904-2-42
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Palásti Attila Bálint;
adatvedelem@mgfu.hu;
+36 1 213 2213

Jogszabályi háttér:
A fent megnevezett projektrendezvény adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
A személyes adat típusa Adatkezelés célja
Résztvevő neve Jelenlétiív, Részvételigazolása, dokumentálása
Résztvevő lakcíme Részvételigazolása, dokumentálása;
Kapcsolattartás
Résztvevő e-mail címe Visszaigazoló, illetve emlékeztető e-mail küldéséhez; Szolgáltatásokról tájékoztató anyagok küldése; Kapcsolattartás
Résztvevő aláírása Jelenlét igazolásához
Fénykép (nem portré) Aszolgáltatásdokumentálása, Marketing anyagok készítése
Video Aszolgáltatásdokumentálása, Marketing anyagok készítése
Résztvevő által jóváhagyott interjú Részvételigazolása, dokumentálása;
Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogszabály rendelkezése”, ”Érintett hozzájárulása”.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a Projekt fenntartási idejének lejártát követő 5 év.
A jelentkezési, kapcsolattartási adatok – amennyiben nem érint jogszabályi rendelkezésből, vagy szerződés teljesítéséből fakadó adatkezelői kötelezettséget – az érintett kérésére törlése kerülnek a rendszerből.

Adattovábbítás:
Adatkezelő Projekt feladataiból eredő jogszabályi vagy szerződéses jogi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbítja, illetve továbbíthatja a Résztvevő (érintett) kezelt személyes adatait a jogszabályban, vagy a vonatkozó szerződésekben megjelölt szerveknek, szervezetnek és hatóságoknak.

Az adatokhoz való hozzáférés:
Az Ön jelentkezési adatait csak az adott rendezvénynél feltüntetett, a rendezvény szervezőjeként megnevezett személyek jogosultak megismerni.
Az Adatkezelő nem adja át a rögzített adatait harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe szolgáltatásokat:
 • AB PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 13-06-068037;
  adószám: 21586091-2-13; székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.;web: https://abplusz.hu)
 • Microsoft Magyarország Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-262313; adószám: 10836653-2-44; székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.; web: https://www.microsoft.com/hu-hu)

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 • hozzáférés joga
 • a helyesbítés joga
 • a törléshez való joga
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga
 • az elfeledtetéshez való jog
 • az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • tiltakozáshoz való joga
 • tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
A Résztvevői (érintetti) problémák orvoslásának elsődleges, leggyorsabb és legmegbízhatóbb eszköze az Adatkezelő és az érintett közötti közvetlen, indokolt esetben moderátor útján létrejött egyeztetés. Ezért arra kérjük valamennyi Résztvevőt (érintettet), hogy bármely kérdésük, észrevételük, esetleges problémájuk, tapasztalt hiányosságunk esetén bizalommal és közvetlenül forduljanak az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztató elején, vagy az Adatkezelő saját honlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben a kialakult helyzet jellege vagy állapota miatt erre nem látnak lehetőséget, az érintett kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban Hatóság) eljárását is, ha Adatkezelő részéről jogsértést tapasztal. Kiemeljük, hogy a Hatóság ugyancsak azt javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében, amely természetesen nem kötelező előzetes eljárás. A Hatóság honlapja a https://www.naih.hu, e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu, levélben a 1363 Budapest, Postafiók: 9. címen érhető el.

Az érintett – jogainak megsértése esetén – bírósághoz fordulhat. A kereseti kérelem elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Palásti Attila Bálint,
E-mail: adatvedelem@mgfu.hu,
Tel.: +36 1 312 22 13
Az oldal sütiket használ a rendeltetésszerű működéshez, illetve anonim analitika gyűjtésére. Az oldal használatával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.